اهداف کنفرانس

- بررسي و آشنايي با  الگوي بهينه سازي
- بررسي ارتقاء و بهبود فناوري و بهينه سازي
- بررسي استانداردها و بهينه سازي
- توسعه و ترويج دانش مديريت و بهينه سازي  در كشور
- معرفي آخرين دستاورده و تجربيات پژوهشي و كاربردي در زمينه هاي مختلف بهينه سازي
-  فراهم سازي زمينه تبادل اطلاعات بين دانشجويان، اساتيد دانشگاهي، مديران صنايع و سازمانهاي اجرايي
- جلب نظر سياست گذاران عالي و مديران ارشد دولتي و خصوصي نسبت به روشها و فرايندهاي بهبود و افزايش بهره وري

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان