تاريخ هاي مهم

شروع ارسال مقالات 96/12/01
مهلت ارسال مقالات 97/06/09
نتايج داوري مقالات  یک هفته  بعد از ارسال مقاله
مهلت پرداخت هزینه يك هفته  بعد از پذيرش مقاله
تاريخ برگزاري كنفرانس 97/06/15

محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل و در15  شهریور ماه 1397 خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان