كنفرانس هاي گذشته

 

کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی

 

دريافت فايل PDFمقالات

 

اين كنفرانس در 13 شهریور ماه 1393 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با همكاري دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل (دانشگاه فنی و حرفه ای) و اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور در استان مازندران و شهر بابل برگزار گرديد. در اين كنفرانس  با حضور مسئولين  و نخبگان علمي كشوري برگزار گرديد و تعداد 460 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال و از اين تعداد 351 مقاله از سوي كميته علمي مورد پذيرش قرار گرفت. مقالات اين كنفرانس در پايگاه علمي مقالات كشور (سيويليكا) به ثبت رسيده است.

 

دومین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی

 

دريافت فايل PDFمقالات

 

اين كنفرانس در 3 دی ماه 1394 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با همكاري اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور در استان مازندران و شهر بابل برگزار گرديد. در اين كنفرانس  با حضور مسئولين  و نخبگان علمي كشوري برگزار گرديد و تعداد 80 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال و از اين تعداد 35 مقاله از سوي كميته علمي مورد پذيرش قرار گرفت. مقالات اين كنفرانس در پايگاه علمي مقالات كشور (سيويليكا) به ثبت رسيده است.

 

سومین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی

 

دريافت فايل PDFمقالات

 

اين كنفرانس در 21 اردیبهشت ماه 1396 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با همكاري اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور در استان مازندران و شهر بابل برگزار گرديد. در اين كنفرانس  با حضور مسئولين  و نخبگان علمي كشوري برگزار گرديد و تعداد 65 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال و از اين تعداد 24 مقاله از سوي كميته علمي مورد پذيرش قرار گرفت. مقالات اين كنفرانس در پايگاه علمي مقالات كشور (سيويليكا) به ثبت رسيده است.

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان